Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Mikołaja w Kędzierzynie-Koźlu

Adres:

ul. Judyma 1, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

Numer konta (parafia):

70 2030 0045 1110 0000 0092 1800

Numer konta (cmentarz):

56 2030 0045 1170 0000 0465 2000

Pobierz rozdział w PDF

 

Nieszpory (łac. Vesperae; od vespera ― wieczór) to codzienna wieczorna modlitwa liturgiczna Kościoła, część Liturgii Godzin. Można sprawować je indywidualnie lub wspólnotowo, recytując bądź śpiewając. Na nieszpory składają się: wers „Boże, wejrzyj…”, hymn, psalmodia, czyli dwa psalmy i pieśń z Nowego Testamentu, czytanie, responsorium, kantyk Maryi (łac. Magnificat) ze swoją antyfoną, prośby, modlitwa „Ojcze nasz” oraz oracja. W niniejszym rozdziale zamieszczone zostały teksty ― czasem do wyboru ― do nieszporów ku czci świętego Mikołaja.

Prowadzący: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.

Wszyscy: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. / Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. / Jak była na początku, teraz i zawsze, / i na wieki wieków. Amen. (Alleluja.)

1.1. Hymn

     1.1.1. (1.)   Męzu natchniony przez łaskę,

Promienny wzorze świętości,

Cześć tobie dzisiaj oddając,

Sławimy Bożą potęgę.

(2.) Kapłan najwyższy i wieczny

Przywrócił Bogu swych braci;

Dając nam Nowe Przymierze,

Obdarzył ludzkość pokojem.

(3.) On ciebie w swojej mądrości

Uczynił sługą zbawienia,

Abyś i Ojcu dał chwałę

I Jego życie ludowi.

(4.) Duch cię Najświętszy namaścił

I ustanowił pasterzem,

Abyś pokarmem zbawiennym

Nasycił lud odkupiony.

(5.) Teraz, gdy niebem się cieszysz,

Patronem bądź dla Kościoła,

Uproś dla jego owieczek

Płomienną miłość Chrystusa.

(6.) Bóg w Trójcy Świętej Jedyny

Niech przyjmie pieśń uwielbienia,

Ten, który ciebie nagrodził

Za wierną służbę dla Niego. Amen.

albo:

1.1.2

(1.)   Dzisiaj sławimy pasterza bez skazy,

Mądrego ojca, mężnego wyznawcę,

Który już posiadł wesele i szczęście

W królestwie Bożym.

(2.) Przyjął na siebie posługę kapłańską

I stał się mistrzem dla ludu wiernego,

Który roztropnie prowadził ku darom

Wiecznego życia.

(3.) Teraz więc prośmy, by jego modlitwa

Obmyła z winy skruszonych grzeszników;

On zaś niech wiedzie wyznawców Jezusa

Ku szczytom nieba.

(4.) Bogu samemu niech będzie na wieki

Najwyższa chwała i cześć nieskończona,

On bowiem rządzi przez swoje wyroki

Losami świata. Amen.

 

albo:

1.1.3

(1.)  Ty jesteś, Chryste, zwierzchnikiem i głową

Wszystkich pasterzy Twojego Kościoła,

Przyjmij więc hołdy składane z radością

W święto pasterza.

(2.) Tyś go namaścił przez dar swego Ducha,

Aby odważnie wystąpił do boju,

Walcząc o prawdę, a lud święty karmił

Twoją nauką.

(3.) Był przewodnikiem i wzorem dla wiernych,

Światłem dla ślepych, ratunkiem ubogich,

Ojcem roztropnym i wszystkim dla wszystkich

Tak jak Apostoł.

(4.) Chryste, co w niebie nagradzasz zasługi

Świętych pasterzy i dajesz im chwałę,

Pomóż nam dążyć za jego przykładem

Drogą zbawienia.

(5.) Tobie, o Zbawco i Królu wszechmocny,

Razem z Twym Ojcem i Duchem płomiennym

Cześć, uwielbienie i chwała niech będzie

Teraz i zawsze. Amen.

 

1.2. Psalmodia

1.2.1. Wersja brewiarzowa

1. ant. Stałem się sługą Ewangelii * według daru łaski Bożej.

Psalm 15 (14)

Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, *

kto zamieszka na Twej górze świętej?

Ten, kto postępuje nienagannie, †

działa sprawiedliwie *

i mówi prawdę w swoim sercu;

Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, †

kto nie czyni bliźniemu nic złego *

i nie ubliża swoim sąsiadom;

Kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę, *

ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu;

Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie, †

kto nie daje swych pieniędzy na lichwę *

i nie da się przekupić przeciw niewinnemu.

Kto tak postępuje, *

nigdy się nie zachwieje.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

1. ant. Stałem się sługą Ewangelii / według daru łaski Bożej.

2. ant. Oto sługa wierny i roztropny, * któremu Pan powierzył swoją rodzinę.

Psalm 112 (111)

Błogosławiony człowiek, który służy Panu *

i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.

Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, *

dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.

Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu, *

a jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze.

On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, *

łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.

Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza *

i swoimi sprawami zarządza uczciwie.

Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje *

i pozostanie w wiecznej pamięci.

Nie przelęknie się złej nowiny, *

jego mocne serce zaufało Panu.

Jego wierne serce lękać się nie będzie *

i spojrzy z wysoka na swych przeciwników.

Rozdaje i obdarza ubogich, †

jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, *

wywyższona z chwałą będzie jego potęga.

Widzi to grzesznik i złość go ogarnia, †

zębami zgrzyta i marnieje. *

Wniwecz się obróci pragnienie grzeszników.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

2. ant. Oto sługa wierny i roztropny, / któremu Pan powierzył swoją rodzinę.

3. ant. Moje owce będą słuchać mego głosu * i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz.

Pieśń (Ap 15, 3–4)

Wielkie i godne podziwu są Twoje dzieła, *

Panie, Boże wszechwładny.

Sprawiedliwe i wierne są drogi Twoje, *

Królu narodów.

Któż by się nie bał, Panie, †

i nie uczcił Twojego imienia? *

Bo tylko Tyś jest Święty.

Przyjdą wszystkie narody †

i padną na twarz przed Tobą, *

gdyż ujawniły się Twoje słuszne wyroki.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

3. ant. Moje owce będą słuchać mego głosu / i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz.

1.2.2. Wersja ludowa (tłum. Franciszka Karpińskiego)

Psalm 110: Mesjasz królem i kapłanem

(1.) Rzekł Pan do Pana mego łaskawym * swym głosem: Siądź mi przy boku prawym.

(2.) Aż Twoje wszystkie zuchwałe wrogi * dam za podnóżek pod Twoje nogi.

(3.) Berło Twej mocy wydam z Syjonu, * świat cały padnie u Twego tronu.

(4.) A Ty używać będziesz praw swoich, * wśród nieprzyjaciół panując Twoich.

(5.) Skoro rozpoczniesz Twe panowanie, * przy Tobie lud Twój w jasności stanie.

(6.) Nim jeszcze zorzy świecić kazałem, * Ciebie z wnętrzności moich wydałem.

(7.) Pan to poprzysiągł, Jego zaś mowa * danego nigdy nie cofnie słowa.

(8.) Ty jesteś Kapłan do końca wieka * według obrządku Melchizedeka.

(9.) Przy Twej prawicy Pan jest nad pany, * w dzień gniewu swego zetrze tyrany.

(10.) Sąd swój rozciągnie po całym świecie * i nieposłuszne narody zgniecie.

(11.) Pyszną na ziemi głowę poniży, * która mu Jego chwale ubliży.

(12.) Z mętnej po drodze pić będzie rzeki, * dlatego głowę wzniesie na wieki.

(13.) Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu, * Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

(14.) Jak od początku była, tak i ninie, * i na wiek wieków niechaj zawsze słynie.

Psalm 111: Wielkość dzieł Bożych

(1.) Całym Cię sercem chwalić będę, Panie, * gdzie rada mędrców, gdzie cały zbór stanie.

(2.) Wielkość niezmierna dzieł Boga Jakuba, * którymi władnie, jak Mu się podoba.

(3.) Co pocznie, wszystko pełne jest zacności, * pełne uwielbień. Wiek sprawiedliwości.

(4.) Jego nie przetrwa żaden, a na ziemi * wieczną pamiątkę sprawi cudy swymi.

(5.) Pan dobrotliwy, Pan to miłosierny; * karmi i hojnie bogaci lud wierny.

(6.) Stateczny w słowie, co raz postanowił, * wiecznymi czasy tego nie odmówił.

(7.) Moc swą okazał, gdy wygnał pogany, * a ten kraj synom Izraela dany.

(8.) Sprawy rąk Jego prawdą miarkowane, * a zaś słusznością prawa prostowane.

(9.) Te się na wieki żadnych lat nie boją, * bo na słuszności i na prawdzie stoją.

(10.) Pan sługi Swoje z niewoli wybawił * i dla nich wieczny testament zostawił.

(11.) Imię ma straszne i pełne świętości, * a bojaźń Boża początkiem mądrości.

(12.) Ci, co z niej biorą wzór życia na ziemi, * będą od wszystkich wiecznie chwalonymi.

(13.) Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu, * Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

(14.) Jak od początku była, tak i ninie, * i na wiek wieków niechaj zawsze słynie.

Psalm 112: Szczęście bogobojnego

(1.) Szczęśliwy i nie zna kaźni, * kto w Pańskiej żyje bojaźni.

(2.) Najmilsza jemu jest droga * iść według przykazań Boga.

(3.) Krew jego zacna na ziemi * porówna zawżdy z możnymi.

(4.) Ród się cnotliwych rozpleni * i będą błogosławieni.

(5.) Dom jego będzie obfity * w zbiory i trwałe zaszczyty.

(6.) A cześć poczciwego człeka * pójdzie od wieka do wieka.

(7.) Niechaj noc zaćmi mgły swymi, * światło jest nad cnotliwymi.

(8.) Zawsze im Pan jest życzliwy, * litosny i sprawiedliwy.

(9.) Człek miły pełen wesela, * gdy drugim z swego udziela.

(10.) W słowie się swoim tak rządzi, * że co wyrzecze, nie zbłądzi.

(11.) Ludzka pamięć jego sprawy * uwieczni: Był to mąż prawy.

(12.) I zły go język nie trwoży, * bezpieczny w nadziei Bożej.

(13.) Stateczność jego cnej duszy * żadną się rzeczą nie wzruszy.

(14.) Wydoła złej chwili snadnie, * aż nieprzyjaciel upadnie.

(15.) Rozsypał swoje szczodroty * na wdowy, biedne sieroty.

(16.) Przeto uczynnością słynie * i chwała jego nie zginie.

(17.) Zły na to patrząc, boleje, * zgrzyta, z zazdrości sinieje.

(18.) Taki, co w głowie uradzi, * do skutku nie doprowadzi.

(19.) Chwała Ojcu i Synowi * oraz Świętemu Duchowi.

(20.) Jak na początku, tak i ninie, * i na wieki niechaj słynie.

1.3. Czytanie

Starszych, którzy są wśród was, proszę ja, również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić: paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce; nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem; i nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada. Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały. (1P 5, 1–4)

1.4. Responsorium

Kantor: Oto pasterz, który miłuje swoich braci * i gorliwie się wstawia za swoim ludem.

Wszyscy: Oto pasterz, który miłuje swoich braci / i gorliwie się wstawia za swoim ludem.

Kantor: Oddał życie za swoim braci.

Wszyscy: I gorliwie się wstawia za swoim ludem.

Kantor: Chwała Ojcu i Synowi, / i Duchowi Świętemu.

Wszyscy: Oto pasterz, który miłuje swoich braci / i gorliwie się wstawia za swoim ludem.

1.5. Kantyk Maryi

Ant. Oto rządca wierny i roztropny, * którego Pan ustanowił nad swoją służbą, / żeby wydzielał jej żywność w odpowiednim czasie.

Pieśń (Łk 1, 46–55)

1.5.1.     Wielbi dusza moja Pana *

i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *

Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,

gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *

a Jego imię jest święte.

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *

nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia, *

rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, *

a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, *

a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *

pomny na swe miłosierdzie,

jak obiecał naszym ojcom, *

Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

 

albo:

 

1.5.2.     Wielbij, duszo moja, Pana, * któraś od Niego wybrana, *

i wesel się w Bogu twoim, * co jest Zbawicielem moim.

Wejrzał On z swojej stolicy * na pokorę służebnicy *

i po wszystkie wieki czczoną * chce ją mieć błogosławioną.

Moc najwyższa mnie wsławiła, * kiedy dla mnie uczyniła *

cuda nigdy niepojęte, * której imię zawsze święte.

A litość od pokolenia, * do pokoleń i zbawienia *

tych, co się Boga lękają * i Panem Go swym uznają.

Wszechmocny Pan nieśmiertelną * moc okazał swoją dzielną, *

gdy myśli pysznych rozprószył * i dumne serca pokruszył.

Bohaterów dumnomężnych, * gdy strącił z tronów potężnych. *

A pokornych wyprowadził * i na tronach ich osadził.

Gdy ubogich bogactwami * dom napełnił i skarbami, *

a pogardził bogatymi * i zrównał ich z ubogimi.

Sługę swego, kiedy w stałą * wziął opiekę swą wspaniałą, *

Izraela, miłosierny * Bóg w przymierzach swoich wierny.

Które z naszymi przodkami, * Abrahama potomkami, *

uczynił i zawarł stale * i na wieki wiecznie trwałe.

Chwała Ojcu i Synowi, * Świętemu także Duchowi, *

niech będzie wszędzie stateczna, * teraz i na wieki wieczna.

 

albo:

 

1.5.3.     Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana mego, *

chwal Boga, Stworzyciela, tak bardzo dobrego.

Bóg mój, zbawienie moje, jedyna otucha, *

Bóg mi rozkoszą serca i weselem ducha.

Bo mile przyjąć raczył swej sługi pokorę, *

łaskawym okiem wejrzał na Dawida córę.

Przeto wszystkie narody, co ziemię osiędą, *

odtąd błogosławioną mnie nazywać będą.

Bo wielkimi darami uczczonam od Tego, *

którego moc przedziwna, święte imię Jego.

Którzy się Pana boją, szczęśliwi na wieki, *

bo z nimi miłosierdzie z rodu w ród daleki.

Na cały świat pokazał moc swych ramion świętych, *

rozproszył dumne myśli głów pychą nadętych.

Wyniosłych złożył z tronu, znikczemnił wielmożne, *

wywyższył, uwielmożnił w pokorę zamożne.

Głodnych nasycił hojnie i w dobra spanoszył, *

bogaczów z torbą puścił i nędznie rozproszył.

Przyjął do łaski sługę, Izraela cnego, *

wspomniał nań, użyczył mu miłosierdzia swego.

Wypełnił, co był przyrzekł niegdyś ojcom naszym: *

Abrahamowi z potomstwem jego, wiecznym czasem.

Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy jedynemu, *

chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, tak zawsze niech będzie, *

teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie.

Ant. Oto rządca wierny i roztropny, / którego Pan ustanowił nad swoją służbą, / żeby wydzielał jej żywność w odpowiednim czasie.

1.6. Prośby

1.6.1. Prowadzący: Chrystus został ustanowiony Najwyższym Kapłanem dla ludzi w tym, co należy do Boga. Uwielbiajmy Go i zanośmy do Niego pokorne błagania:

Kantor: Zachowaj lud swój, Panie Jezu Chryste.

Wszyscy: Zachowaj lud swój, Panie Jezu Chryste.

Kantor: Panie, Ty wsławiłeś swój Kościół przez świętych i godnych podziwu pasterzy, * spraw, aby chrześcijanie mogli się zawsze chlubić ich świętością.

Wszyscy: Zachowaj lud swój, Panie Jezu Chryste.

Kantor: Panie, Ty odpuszczałeś grzechy ludu, gdy święci pasterze, jak Mojżesz, modlili się do Ciebie, * przez ich wstawiennictwo nieustannie oczyszczaj i uświęcaj swój Kościół.

Wszyscy: Zachowaj lud swój, Panie Jezu Chryste.

Kantor: Panie, Ty wybrałeś świętych pasterzy spośród braci i zesłałeś na nich Twojego Ducha, * napełnij Duchem Świętym wszystkich pasterzy swego ludu.

Wszyscy: Zachowaj lud swój, Panie Jezu Chryste.

Kantor: Panie, Ty sam jesteś wiecznym dziedzictwem świętych pasterzy, * spraw, aby żaden człowiek, krwią Twoją odkupiony, nie pozostał z dala od Ciebie.

Wszyscy: Zachowaj lud swój, Panie Jezu Chryste.

Kantor: Panie, Ty przez pasterzy Kościoła dajesz swym owcom życie wieczne, aby nikt ich nie wyrwał z Twej ręki, * wybaw zmarłych, za których oddałeś swoje życie.

Wszyscy: Zachowaj lud swój, Panie Jezu Chryste.

albo:

1.6.2.Prowadzący: Z wdzięcznością uwielbiajmy Chrystusa, Dobrego Pasterza, który oddał życie za swoje owce. Zanośmy do Niego pokorne błagania:

Kantor: Otaczaj opieką lud swój, o Panie.

Wszyscy: Otaczaj opieką lud swój, o Panie.

Kantor: Chryste, Ty przez świętych pasterzy objawiłeś swą miłość i łaskawość, * obdarzaj nas przez nich swoim miłosierdzie.

Wszyscy: Otaczaj opieką lud swój, o Panie.

Kantor: Ty przez swoje sługi pełnisz nadal misję pasterską, * sam kieruj nami przez naszych pasterzy.

Wszyscy: Otaczaj opieką lud swój, o Panie.

Kantor: Ty byłeś w swoich świętych lekarzem ciał i dusz ludzkich, * umacniaj w nas życie Boże i prowadź nas drogą świętości.

Wszyscy: Otaczaj opieką lud swój, o Panie.

Kantor: Ty przez roztropność i miłość świętych pouczałeś swoją owczarnię, * spraw, abyśmy przez naszych pasterzy stale wzrastali w świętości.

Wszyscy: Otaczaj opieką lud swój, o Panie.

1.7. Modlitwa Pańska

1.7.1.     Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

święć się imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;

i nie wódź nas na pokuszenie,

ale nas zbaw ode złego.

 

albo (na melodię prawosławną):

 

1.7.2.     Ojcze nasz, któryś jest w niebie ― Ojcze nasz;

święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje ― Ojcze nasz;

bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi ― Ojcze nasz.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj ― Ojcze nasz;

i odpuść nam nasze winy ― Ojcze nasz,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom ― Ojcze nasz;

i nie wódź nas na pokuszenie ― Ojcze nasz,

ale nas zbaw ode złego ― Ojcze nasz.

1.8. Oracja

1.8.1. Prowadzący: Miłosierny Boże, pokornie Cię prosimy przez wstawiennictwo świętego Mikołaja, biskupa, † czuwaj nad nami wśród wszelkich niebezpieczeństw, * abyśmy bez przeszkód szli drogą wiodącą do zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

albo:

1.8.2. Prowadzący: Boże, Ty włączyłeś do grona świętych pasterzy świętego Mikołaja, odznaczającego się wiarą, która zwycięża świat, i gorącą miłością ku Tobie, † spraw przez jego wstawiennictwo, * abyśmy trwając w wierze i miłości, zasłużyli na udział w jego chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

albo:

1.8.3. Prowadzący: Boże, Światło i Pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Mikołaja, biskupa, na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem, † spraw, abyśmy dzięki jego wstawiennictwu zachowali wiarę, której nauczał, * i szli drogą, którą nam wskazał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

1.9. Antyfona do Najświętszej Maryi Panny

Przy wspólnotowym celebrowaniu nieszporów liturgię można zakończyć antyfoną do Najświętszej Maryi Panny. Antyfon do Matki Bożej jest wiele. Zwykle związane są z określonym okresem roku liturgicznego. Poniżej znajduje się kilka zaczerpniętych z chorału gregoriańskiego.

 

1.9.1.     Na adwent i okres Bożego Narodzenia:

 

Alma Redemptoris Mater, * quae pervia caeli porta manes, * et stella maris, * succure cadenti, * surgere qui curat, populo: * Tu guae genuisti, * natura mirante, * tuum sanctum Genitorem, * Virgo prius ac posterius, * Gabrielis ab ore * sumens illud Ave, * peccatorum miserere.

 

Święta Matko Odkupiciela, bramo niebios zawsze otwarta, gwiazdo morza, wspomóż upadły lud, gdy powstać usiłuje: Tyś zrodziła Stwórcę swojego, ku zdumieniu całej natury, Panną będąc przedtem i potem, pozdrowiona usty Gabriela, okaż litość nad grzesznikami.

 

1.9.2.     Na Wielki Post:

 

Ave Regina celorum, * Ave Domina angelorum, * salve radix, salve porta, * ex qua mundo lux est orta: * gaude Virgo gloriosa, * super omnes speciosa, * vale o valde decora, * et pro nobis Christum exora.

 

Witaj, niebios Królowo, witaj, Pani aniołów, witaj, różdżko, witaj bramo, jasność zrodziłaś światu: ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza, witaj, o najśliczniejsza, proś Chrytsua za nami.

 

1.9.3.     Na okres wielkanocny:

 

Regina caeli laetare, * alleluia. * Quia quem meruisti portare, * alleluia. * Resurrexit sicut dixit, * alleluia. * Ora pro nobis Deum, * alleluia.

 

Królowo nieba, wesel się, alleluja. Bo ten, któregoś zasłużyła nosić, alleluja. Zmartwychwstał jak powiedział, alleluja. Módl się za nami do Boga, alleluja.

 

1.9.4.     Na czas zwykły:

 

Salve Regina, * mater misericordiae, * vita, dulcedo * et spes nostra, salve. * Ad te clamamus, * exsules, filii Hevae. * Ad te suspiramus, * gementes et flentes * in hac lacrimarum valle. * Eia ergo, * advocata nostrra, * illos tuos misericordes oculos * ad nos converte. * Et Jesum, * benedictum fructum ventris tui, * nobis post hoc exsilium ostende. * O clemens, * o pia, * o dulcis, * Virgo Maria.

 

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

 

albo:

 

1.9.4.     Sub tuum praesidium confugimus, * sancta Dei Genitrix: * nostras deprecationes * ne despicias in necessitatibus, * sed a periculis cunctis * libera nos semper, * Virgo gloriosa * et benedicta.

 

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko: naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.

 

albo:

 

1.9.6.     Maria, Regina mundi, *Maria, Mater Ecclesiae! * Tibi assumus, * Tui memores. * Vigilamus! * Vigilamus!

 

Maryjo, Królowo świata, Maryjo, Matko Kościoła! Jesteśmy z Tobą, pamiętamy o Tobie. Czuwamy! Czuwamy!